Hội Tư vấn Thuế Việt Nam

Là thành viên Hội Tư vấn Thuế Việt Nam từ năm 2015

Chi Hội Kế toán viên hành nghề Việt Nam

Là thành viên Chi Hội Kế toán viên hành nghề Việt Nam từ năm 2016

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Là thành viên Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam từ năm 2016