Giá trị Cốt lõi

Tại BCM Việt Nam, chúng tôi mong muốn mọi thành viên đạt được những thành quả của một hệ văn hóa mà khuyến khích các giá trị tốt đẹp và phấn đấu để cùng thành công.

Đó là lý do tại sao tất cả các thành viên BCM Việt Nam - Ban giám đốc, trưởng bộ phận và nhân viên công ty đều thực hiện theo Bộ tám giá trị cốt lõi.

Những giá trị cốt lõi này xác định cách thức BCM Việt Nam thực hiện, tương tác với các đồng nghiệp và khách hàng của chúng tôi. BCM Việt Nam áp dụng những giá trị cốt lõi khi đối mặt với những tình huống khó khăn. Những giá trị cốt lõi này cũng giúp BCM Việt Nam duy trì một mức độ chuyên nghiệp cao trong ngành dịch vụ của chúng tôi. Nền tảng cơ bản văn hóa BCM Việt Nam cũng dựa trên những giá trị cốt lõi này.

         Khách hàng là trên hết: Làm những cách hiệu quả để mang lại các lợi ích tốt nhất cho khách hàng

         Chính trực: Làm việc đúng theo các nguyên tắc chuẩn mực đạo đức được công nhận

         Tiết kiệm chi phí: Giúp khách hàng giảm thiểu chi phí quản lý, chi phí kinh doanh và chi phí thuế

         Cải tiến liên tục: Liên tục nâng cao kiến ​​thc, k năng, k thut nghip v và cht lượng dch v

         Tuân thủ quy trình: Tuân theo thủ tục quy trình nội bộ và quy định pháp luật

         Cam kết trách nhiệm: Sẵn sàng chịu trách nhiệm về những hành động của chính mình

         Tinh thần tập thể: Hợp tác, trao đổi thông tin và hỗ trợ lẫn nhau

         Tôn trọng: Đánh giá đúng năng lực và sự đóng góp của các thành viên